projekt nr 7

7. Park Międzypokoleniowy


Lokalizacja

Projekt dotyczy parku zlokalizowanego na działce nr 37,  obręb 45, w Cieszynie. Właścicielem terenu jest Gmina Cieszyn.
Jest to Park Kościelny położony pomiędzy ulicami Plac Kościelny i ul. Stalmacha. Jego powierzchnia wynosi 4811 m2. Park zlokalizowany jest w śródmieściu, w sąsiedztwie Kościoła Jezusowego i sąsiaduje z zabytkowym przykościelnym cmentarzem. W okolicy Parku znajduje się pięć szkół: w najbliższym sąsiedztwie - Liceum ewangelickie LOTE oraz SPTE,  w niewielkiej odległości II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, I Liceum im. Antoniego Osuchowskiego oraz Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego. W tym samym rejonie mają siedzibę 3 przedszkola: Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego – naprzeciwko Parku Kościelnego, w niedalekim sąsiedztwie – Przedszkole nr 4 przy ul K. Miarki oraz Bajlandia przy ul. Ks. Świeżego.
W parku znajduje się zabytkowa grupa starych drzew, o czym informuje tabliczka z informacją, że jest grupa drzew stanowiąca pomnik przyrody –prawem chroniony. Starodrzew to głównie kasztany. Dają dużo cienia latem i stanowią o ogromnych walorach rekreacyjnych tego miejsca.
Powierzchnia parku jest wzniesiona ponad poziom otaczających go ulic. Od ulicy Plac Kościelny znajduje się wysoki mur oporowy i schody prowadzące do parku. Schody są niestety mocno zniszczone, a mur w okolicy schodów pomalowany grafitti. Niekompletne są elementy kamiennych słupów przy schodach oraz odrapane barierki i poręcze. Od ul. Stalmacha znajduje się drugie wejście. Niestety nie jest dostępne dla osób na wózkach. Chodniki też nie są w najlepszym stanie, co utrudnia poruszanie się osobom niepełnosprawnym oraz matkom z wózkami.
Największym jednak mankamentem parku jest całkowity brak oświetlenia. W sąsiedztwie parku od ul. Stalmacha znajdują się dwie lampy zainstalowane wysoko na budynkach. Natomiast wzdłuż ul. Plac Kościelny na wysokości parku znajdują się trzy zabytkowe niewysokie lampy, nieoświetlające parku znajdującego się powyżej na wzniesieniu. Klimatyczne, zacienione zakątki parku są często miejscem przesiadywania osób nietrzeźwych. Rodzice uczniów sąsiadujących szkół obawiają się, że może to być miejsce niebezpieczne, zagrożone handlem narkotykami.
Od strony wschodniej park sąsiaduje z drogą dojazdową do garaży pobliskich posesji. W tej części parku znajduje się niewielki plac zabaw dla dzieci, niestety mocno wyeksploatowany, podniszczony, nieestetyczny.
Za dwa lata zakończy się wielki remont Kościołą Jezusowego. Zostanie odnowiony sąsiadujacy z nim zabytkowy fragment cmentarza. Rewitalizacja Parku Kościelnego pozwoliłaby stworzyć duży, piękny kompleks w miejscu, które w 1709 roku podarowano na budowę "kościoła, szkoły i innych potrzebnych zabudowań" (zał). Miejsce to nazwano wtedy Ogrodem Ducha Świętego
.

Krótki opis projektu

Projekt dotyczy rewitalizacji Parku Kościelnego w Cieszynie, przy ul Stalmacha, w sąsiedztwie Kościoła Jezusowego. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa oraz modernizacja jednego z najpiękniejszych parków w mieście. Projekt zakłada wprowadzenie nowoczesnego, ekologicznego oświetlenia oraz monitoringu zapewniających bezpieczeństwo użytkownikom. Zostanie poprawiona jego dostępność, estetyka i wyposażenie z uwzględnieniem potrzeb różnych grup wiekowych - dzieci, młodzieży, a także seniorów.

Opis projektu

Projekt zakłada rewitalizację parku trzech dziedzinach: poprawę bezpieczeństwa, wyposażenie w elementy, które będą służyć i przyciągać wszystkich mieszkańców Cieszyna: dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów oraz poprawę estetyki,

1. Poprawa bezpieczeństwa na terenie parku
A. Wprowadzenie instalacji oświetleniowej  Zostanie zainstalowanych ok. 15 punktów świetlnych. Będą to latarnie stylizowane, ledowe z ekologicznym oświetleniem nadążającym (światło idzie z nami). Świeci niepełną mocą, ale w chwili wejścia osoby w zasięg światła, rozjaśnia się i prowadzi. Instalacja zaproponowanych lamp stylizowanych zapobiega zanieczyszczeniu nieba światłem (załączniki). Projekt zakłada 300 mb linii kablowej, 15 latarni, inteligentny system sterowania oświetleniem . Obejmuje również koszt dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę oraz uzgodnień konserwatorskich. Szacunkowy koszt przedsięwziecia: 120 000,00 zł .
B.  Instalacja monitoringu. Zakładam założenie 4-5 kamer w kwocie 10 000,00 zł.

2. Modernizacja wyposażenia
A. Modernizacja placu zabaw dla dzieci
Aktualny plac zabaw odwiedza bardzo dużo dzieci (szczególnie przedszkola). Mało jest jednak elementów sprawnościowych, z których dzieci chętnie obecnie korzystają, które mogłyby uzupełnić lub zastąpić obecny plac zabaw (załaczniki).  Szacowany koszt to 30 000,00 zł.
B. Siłownia plenerowa dla dorosłych i młodzieży
Proponuję zainstalować siłownię plenenową składającą się z ok. sześciu modułów. Siłownia umieszczona byłaby we wschodniej części parku od strony ul.  Stalmacha, w niedalekim sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci. Siłownia podobnie jak plac zabaw nie powinny zbytnio naruszać zabytkowej przestrzeni parku, a być jego uzupełnieniem. Koszt 6. modułów wraz zainstalowaniem stanowiłby kwotę 22 000,00 zł. (wg oferty producenta).
C. Proponuję w jednej z bocznych alejek postawić betonowy stolik do gry w szachy (załącznik). Koszt ok. 3 000,00 zł

3. Porawa dostępności i estetyki parku
Ten cel wymaga wielu działań. Proponuję przeznaczyć na ten cel 15 000,00 zł:
A. Wykonanie remontu schodów (wejście od strony ul. Pl. Kościelny) – remont schodów istniejących lub wykonanie nowych stopni kamiennych. Umieszczenie informacji, że istnieje drugie łagodniejsze wejście, dostępne dla osób starszych, niepełnosprawnych, rodziców małych dzieci z wózkami.
B. Poprawa dostępności parku dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodziców z dziećmi - wejścia do parku od strony ul. Stalmacha poprzez wyrównanie nawierzchni, wykonanie bezprogowego przejścia pomiędzy nawierzchnią asfaltową a chodnikiem.
C. Wyrównanie nawierzchni chodników
D. Poprawienie estetyki parku (zdjęcia w załącznikach) :
• oczyszczenie kamiennego muru od strony ul. Plac Kościelny z napisów i grafitti, wykonanie zabezpieczenia anty-grafiti
• uzupełnienie brakujących elementów kamiennych - pokryw słupków wejścia
• malowanie metalowych poręczy i barierek
• poprawa estetyki istniejących ławek – malowanie i wyrównanie miejsc posadowienia ławek celem ich bezpiecznego
        i estetycznego usytuowania
• wyrównanie brzegu chodników – uzupełnienie brakujących krawężników, usunięcie wrastającej zieleni  
• wykonanie obejść nawierzchni w przestrzeni korzeni drzew
• likwidacja pęknięć muru oporowego i oczyszczenie z mchu
• uzupełnienie brakujących metalowych elementów płotu od ul. Stalmacha
E. Zamocowanie stylizowanej tabliczki informującej o historii tego parku wraz ze wskazaniem źródła finansowania z Budżetu Obywatelskiego

Dostępność projektu dla mieszkańców

Park jest dostępny dla wszystkich mieszkańców Cieszyna oraz turystów. Będą z niego korzystać dzieci z okolicznych trzech przedszkoli oraz młodzież z okolicznych szkół średnich.  Szkolna młodzież może wykorzystywać plenerową siłownię nawet podczas aktywnosci pozalekcyjnej.  Z siłowni często korzystają dorośli. Wiem, że często jednak krepują się jeśli umieszczona jest ona w zbyt widocznym miejscu. Park daje wiele możliwości jej lokalizacji. Stolik szachowy będzie cieszyć się nie tylko popularnością wśród uczestników sekcji szachowej UTW, ale i wśród młodzieży i wielu dorosłych mieszkańców. Rewitalizacja wraz z poprawą dostępności spowoduje, że park będą mogły odwiedzać  osoby starsze, niepełnosprawne oraz rodzice z dziećmi.  Piękny i zadbany park, z gęstą koroną drzew, gwarantujący bezpieczeństwo, będzie przyciągał wszystkich chcących odpocząć w cieniu zabytkowych drzew w porze letnich upałów.  

Szacunkowy koszt projektu

Instalacja Oświetlenia 120 000 zł
Monitoring                     10 000 zł
Plac zabaw                    30 000 zł
Siłownia plenerowa       22 000 zł
Ławeczka szachowa       3 000 zł
Dostepność i estetyka   15 000 zł
RAZEM                        200 000 zł

Projekt przeszedł pozytywnie weryfikację merytoryczną i został dopuszczony do głosowania.

Załączniki

ogrod-ducha-sw.docx