POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając z Platformy dostępnej pod domeną https://cieszyn.budzet-obywatelski.org ufasz, że odpowiednio przetwarzamy dane osobowe Użytkowników, dlatego chcemy zapewnić, że ich bezpieczeństwo i poufność stanowi podstawę przy projektowaniu i rozwijaniu wszystkich funkcjonalności Platformy. W niniejszej Polityce prywatności chcielibyśmy przekazać Użytkownikom najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, tak aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich danych podczas korzystania z Platformy.

W tekście Polityki prywatności mogą pojawić się terminy, które definiujemy następująco:

 • Administrator danych osobowych (administrator danych, administrator) – Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Platforma – serwis internetowy dostępny pod domeną https://cieszyn.budzet-obywatelski.org administrowany przez Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Infrastruktury Miejskiej, tel. 33 4794 255, 33 4794 256, strategia@um.cieszyn.pl;
 • Użytkownik – odwiedzający Platformę dostępną pod domeną https://cieszyn.budzet-obywatelski.org.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na Platformie jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Jak mogę skontaktować się z Administratorem?

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się mailowo na adres iod@um.cieszyn.pl

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

 • Administrator danych przetwarza dane osobowe osób odwiedzających Platformę w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • Pana/Pani dane mogą być również przetwarzane w celu odpowiedzi na skierowane przez Pana/Panią zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na Platformie;
 • Podanie danych wynika z procedury budżetu obywatelskiego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji do budżetu obywatelskiego, uznania poparcia dla tego projektu.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przez okres ustalony zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • Zarządzeniem Nr 0050....2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia ... maja 2022 roku w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna na 2023 rok, zgodnie z którym usunięcie danych osobowych osób głosujących z platformy do głosowania nastąpi do 31.12.2022 r.;
 • Dane dotyczące plików cookies zapisywanych na urządzeniach Użytkowników odwiedzających Platformę przechowuje się przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika.

Zakres danych osobowych Użytkowników przetwarzanych przez Administratora

L.p.

Kategorie osób

Zakres danych

1.

autorzy projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego

imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, adres IP

2.

pracownicy Administratora pracujący w procesie Budżetu Obywatelskiego

imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP

3.

mieszkańcy składający podpisy poparcia pod projektem do Budżetu Obywatelskiego

imię i nazwisko, adres zamieszkania

4.

mieszkańcy oddający głosy w głosowaniu dotyczącym Budżetu Obywatelskiego

imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres IP

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, w zakresie danych osób zgłaszających projekt mogą być osoby zainteresowane zgłaszanymi projektami. Ponadto mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa oraz podmiotom, z którymi Burmistrz Miasta Cieszyna zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu,
 • Administrator danych na podstawie stosownej umowy powierzył przetwarzane danych osobowych operatorowi systemu informatycznego służącego do obsługi głosowania, firmie MEDIAPARK Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława Trylińskiego 10, 10‑683 Olsztyn NIP: 7393910693.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administrator danych nie przekazuje danych osobowych użytkowników poza obszar EOG.

Prawa osoby, której dane dotyczą na podstawie przepisów RODO

 • Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Ma Pan /Pani prawo uzyskania od Administratora danych informacji, czy Pana /Pani dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator danych przetwarza Pana/Pani dane osobowe ma Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, oraz prawach przysługujących Panu/Pani na mocy RODO;

 • Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Pana/Pani dane osobowe są nieprawidłowe, ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora danych niezwłocznego ich sprostowania lub uzupełnienia.

 • Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora danych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
 2. cofnięta została zgoda, na której podstawie opiera się ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • wniesiony został sprzeciw zgodnie z art. 21 RODO i nie występują inne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 1. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 2. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych;
 3. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO .

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych może przetwarzać Pana/Pani dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub z uwagi na obowiązki prawne, którym podlega, o czym zostanie Pan/Pani poinformowany/a.

 • Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Ma Pan/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 1. kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych ograniczy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażąda Pan/Pani ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • Pana/Pani dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 1. gdy zgłosił/a Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Pana/Pani sprzeciwie.
 • Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania od Administratora danych kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym profilowania, gdy Administrator danych przetwarza dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów lub na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Czas rozpatrywania żądań Użytkowników

Administrator danych bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udziela informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Pana/Panią żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku, jako Administrator danych, poinformujemy Pana/Panią o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w tym RODO, ma Pan/Pani prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).