projekt nr 2

2. „Strażacy OSP dla bezpiecznego Cieszyna” – zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna


Lokalizacja

OSP Cieszyn Bobrek - ul. Kościuszki 3,
OSP Cieszyn Boguszowice - ul. Frysztacka 131,
OSP Cieszyn Krasna - ul. Bielska 160A,
OSP Cieszyn Marklowice - ul. Zagrodowa 2,
OSP Cieszyn Mnisztwo - ul. Hallera 161,
OSP Cieszyn Pastwiska - ul. Hażlaska 116

Krótki opis projektu

Projekt zakłada zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla wszystkich jednostek OSP znajdujących się w Cieszynie, niezbędnego do skutecznego prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych oraz ochrony strażaków podczas działań ratowniczych. Zakup specjalistycznego sprzętu podniesie gotowość jednostek OSP w Cieszynie oraz znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Cieszyna.

Opis projektu

Projekt składa się z realizacji następujących założeń:
1. Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego: przede wszystkim pomp pożarniczych różnych typów, pił łańcuchowych, a także innego sprzętu dodatkowego.
2. Zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej dla strażaków ratowników: ubrań specjalnych, hełmów, aparatów ochrony dróg oddechowych oraz latarek.
3. Zakup sprzętu do łączności: radiotelefonów nasobnych.
4. Zakup przyczep do przewozu sprzętu oraz transportu worków z piaskiem.
Głównym terenem działania jednostek jest obszar miasta Cieszyna. Zrealizowanie pierwszego założenia pozwoli znacząco zwiększyć potencjał ratowniczy jednostek oraz zwiększyć zakres podejmowanych działań. Realizacja drugiego oraz trzeciego założenia doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa nie tylko strażaków poprzez zapewnienie należytej ochrony i skuteczniejszej komunikacji podczas pracy, ale także przede wszystkim ochrony i komfortu osób ratowanych. Natomiast zrealizowanie czwartego założenia pozwoli na skuteczniejszy transport posiadanego sprzętu, a w wypadku powodzi na przewiezienie większej ilości worków z piaskiem w najbardziej zagrożone miejsca. Wszystkie założenia składają się na wspólny cel, jakim jest poprawa bezpieczeństwa w mieście Cieszyn.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Sprzęt zakupiony w ramach projektu rozlokowany zostanie w remizach wszystkich 6 jednostek OSP na terenie miasta, tj. OSP Cieszyn Bobrek, OSP Cieszyn Boguszowice, OSP Cieszyn Krasna, OSP Cieszyn Marklowice, OSP Cieszyn Mnisztwo, OSP Cieszyn Pastwiska. Z racji na charakter, sprzęt używany może być tylko przez przeszkolonych strażaków w czasie nie tylko akcji ratowniczych, ale także podczas spotkań prewencyjnych czy pokazów organizowanych dla mieszkańców miasta np. w szkołach, na festynach. Pośrednio sprzęt będzie służył każdemu mieszkańcowi, zapewniając prowadzenie bardziej skutecznych i bezpiecznych akcji ratowniczych.

Szacunkowy koszt projektu

199 740 zł

Projekt przeszedł pozytywnie weryfikację merytoryczną i został dopuszczony do głosowania.

Załączniki

kosztorys.pdf